چه قسمت هایی از بدن رادیولوژی می شوند؟

بهترین زمان سونوگرافی زنان
سوالات رایج درباره سونوگرافی در بارداری!
آذر ۱۵, ۱۳۹۵
سونوگرافی ماهه سوم و ضرورت آن
در دوران بارداری چندبار سونوگرافی لازم است؟
آذر ۱۷, ۱۳۹۵

چه قسمت هایی از بدن رادیولوژی می شوند؟

دستگاه رادیولوژی

دستگاه رادیولوژی

اصطلاحات موقعیت های قرارگیری برای رادیولوژی و یا رادیوگرافی :

در این مطلب اصطلاحاتی را برایتان مطرح کرده ایم که جهت نشان دادن موقعیت های رادیوگرافی یا رادیولوژی به طور معمول استفاده می شوند تا موقعیت بیمار برای گرفتن عکس و رادیوگرافی را مشخص کنند. نامگذاری استانداردی که با توجه به موقعیت های آناتومیک بدن استفاده می شوند را به شرح زیر برایتان آورده ایم.

شرایط عمومی برای رادیولوژی یا رادیوگرافی :

قدامی به سمت جلوی بدن(لاتین : قبل)

خلفی به سمت عقب بدن(لاتین : بعد)

سوپریر به سمت بالای بدن(لاتین : بالا)

اینفریر به سمت پایین بدن(لاتین : پایین)

داخلی به سمت وسط(لاتین : وسط)

جانبی یا لاترال به دور از خط وسط(لاتین : جانبی)

پروگزیمال به سمت مرکز بدن(لاتین : نزدیک)

دیستال به دور از مرکز بدن(لاتین : دور)

عمیق به دور از سطح بدن

ایپسیلاترال در همان سمت بدن

مقابل در سمت مخالف بدن

Planes

سطح محوری (صفحه عرضی یا ترنساکشال) : سطح افقی که بر محور طولی بدن عمود شده است

تقسیم بدون به بخش های فوقانی و تحتانی

 سطح ساژیتال: سطح عمودی در مقابل سطح مدیان
 تقسیم بدن به نصف چپ و راست
سطح کرونال : سطح عمود بر سطح متوسط تقسیم به قسمت های فوقانی و تحتانی می شود

سونوگرافی و رادیولوژی

موقعیت های بدن :

سطح محوری : یا ایستاده یا نشسته

دراز کش مخصوص معلولین

خوابیده به پشت

خوابیده به سطح صورت

قرارگیری به سمت پهلو

سمت راست و سمت چپ

پروجکشن :

قدامی خلفی : اشعه با عبور از قدامی به خلفی

خلفی قدامی : اشعه با عبور از خلفی به قدامی

لاترال : اشعه مرکزی از یک طرف بدن عبور می کند و به طرف دیگر که سطح محوری می باشد می رسد.

مورب : اشعه مرکزی از طریق بخشی از بدن به سطحی که در زاویه صفحه عرضی است می رسد.

مطالب مرتبط :

دستگاه پانورکس

سوالات رایج درباره سونوگرافی در بارداری چیست؟

سونوگرافی تنها برای بارداری نیست

انواع سونوگرافی ها و کاربرد آن

تماس باما
آدرس