سونوگرافی کالر داپلر يا داپلر رنگی

برخي سونوگرافی داپلر را در لفظ عاميانه به نام سونوگرافی رنگی ميشناسند .

کلمه داپلر در حقيقت بررسي عروق خونی با سونوگرافی است .

اين روش در قسمتهای مختلف بدن قابل استفاده است نظير :

  • بررسی داپلر عروق گردن ( کاروتيد ) جهت بررسی خونرسانی به مغز
  • بررسی داپلر عروق اندامهای تحتانی و فوقانی ( دست و پا ) که ميتواند در دو قسمت شرياني ( جهت بررسی تنگی ها ) و يا وريدی ( جهت بررسی وجود يا عدم وجود لخته ) انجام شود.
  • بررسی داپلر شريان های کليوی جهت بررسی تنگی هاي شريان کليوی ( تنگی شريان کليوی ميتواند عامل فشار خون بالا باشد )
  • داپلر جنين از نظر بررسی خونرسانی به جفت و جنين و ارزيابی پارامترهاي رشد

به طور کلي بررسي داپلر از جهت بررسی ميزان خونرسانی به هر قسمت از بافتهای بدن يا توده ها در هر قسمت از بدن ارزشمند هستند نظير توده ها و کيستها در تيروئيد ، پستان ، کبد ، کليه ها ،  رحم و تخمدان و غيره.

تماس باما
آدرس